algmene spelvoorwaarden

Algemene voorwaarden Lemax loterij.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen welke door iGarden, al dan niet in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Deze algemene voorwaarden heeft een specifieke voorwaarden bijgesloten die van toepassing is op de Lemax loterij.
specifieke voorwaarden Lemax loterij:
 1. Deze loterij wordt aangeboden door iGarden. Gevestigd: Weg naar Bakel 4, 5709 JA te Helmond. Ingeschreven onder KvK-nummer: 53366794.
 2. De loterij heeft een looptijd van 6 december 2012 starten om 18:30 uur eindigend op 20 december 2012 23:59 uur.
 3. Mogelijkheid tot deelname loterij: Door een bestelling te plaatsen en te betalen in de hierboven vastgestelde looptijd, dingt u automatisch mee voor de gestelde prijzen.
 4. De te winnen prijzen worden uitgekeerd in de vorm van een couponcode te gebruiken in de winkelwagen op de website: www.igarden.nl. voor artikelen uit de categorie "Lemax". De couponcodes zijn te verzilveren tot 31 december 2013 23:59 uur.
 5. Bij deze trekking zullen de volgende prijzen worden verloot: 1x tegoedbon t.w.v. € 75,- 3x tegoedbon t.w.v. €25,- 5x tegoedbonnen t.w.v. €10.
 6. De verloting zal plaats vinden op basis van de oplopende bestelnummers. Elke bestelling krijgt automatisch een identiek 10-cijferig bestelnummer toegewezen 100000XXXX. De laatste vier cijfers van elk bestelnummer dat voldoet aan de voorwaarde zoals omschreven in deze voorwaarden zal worden ingevoerd in een computer die vervolgens de bestelnummers op een random volgorde zet. Negen cijfers worden van bovenaf genomen, startend bij de toegoed bonnen van € 10,- vervolg door de tegoedbonnen van € 25,- als laatse de tegoedbon € 75,-.
 7. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. De winnende nummers zullen bekendworden gemaakt op de facebookpagina: https://www.facebook.com/igarden.nl en op de Lemax pagina staande op de website: www.igarden.nl.
 8. De trekking zal plaats vinden op 21 december 2012, De winnaars zullen voor 28 december 23:59 uur bekend worden gemaakt.
 9. Deze algemene voorwaarden is op te vragen via: www.igarden.nl/algmene-spelvoorwaarden
 10. Mocht u uw deelname aan deze loterij niet op prijs stellen kunt u dit aangeven bij uw bestelling en/of te corresponderen aan loterij@igarden.nl

 

Algemene voorwaarden kansspelen georganiseerd door iGarden ter Helmond:

 

1. Door deelname aan een door iGarden georganiseerd promotioneel kansspel of prijsvraag verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden, alsmede met de specifieke voorwaarden voor het betreffende promotioneel kansspel of prijsvraag.

2. Medewerkers van igarden en/of hun familieleden, alsmede medewerkers en familieleden van eventuele sponsoren (genoemd in de specifieke voorwaarden) zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelnemers dienen tenminste 16 jaar oud te zijn. Indien krachtens de specifieke voorwaarden deelname aan het kansspel of de prijsvraag opengesteld is voor personen jonger dan 16 jaar verklaren de deelnemers toestemming van een ouder of voogd te hebben verkregen om deel te nemen. iGarden is gerechtigd om deze toestemming te verifiëren ten tijde van het uitreiken van een gewonnen prijs.

4. Over de uitslag van promotionele kansspelen of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

6. Door deelname aan een promotioneel kansspel of prijsvraag verleent de prijswinnaar toestemming aan iGarden  en eventuele in de specifieke voorwaarden genoemde sponsor(en) om zijn of haar naam, de inzending, alsmede eventuele foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar promotionele middelen te publiceren.

7. De deelnemer geeft iGarden, alsmede de in de specifieke voorwaarden van het promotionele kansspel of prijsvraag genoemde sponsor(en), toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand en deze gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan het promotionele kansspel of prijsvraag en om u te informeren over andere producten en diensten van iGarden.

8. iGarden is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die bij de uitvoering van het promotionele kansspel of prijsvraag betrokken zijn, zoals de eventuele sponsoren genoemd in de specifieke voorwaarden voor het betreffende promotioneel kansspel of prijsvraag.

9. iGarden zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar loterij@igarden.nl of door uw verzoek te sturen aan iGarden, afdeling marketing, Weg naar Bakel 4, 5709 JA te Helmond. Op deze verwerking zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

10. Door inzending van een foto, video, tekst of ander Werk in de zin van de Auteurswet 1912 verklaart de deelnemer:

 1. bevoegd te zijn dit materiaal in te zenden;
 2. rechthebbende te zijn van dit materiaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de inzending;
 3. aan iGarden, alsmede in de specifieke voorwaarden van een promotioneel kansspel genoemde sponsoren een kosteloos, onbeperkt, niet-exclusief recht toe te kennen om het ingezonden materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven;
 4. iGarden, alsmede in de specifieke voorwaarden van een promotioneel kansspel genoemde sponsoren te vrijwaren tegen iedere rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat het ingezonden materiaal inbreuk maakt op enig recht van derden;
 5. te garanderen dat het ingezonden materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal bevatten: beledigende of grove of onterende materialen en/of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

11. De aanspraak op een prijs vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na de datum waarop de aanspraak op de prijs is ontstaan.

12. Over gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. iGarden zal de kansspelbelasting voor haar rekening nemen en zorg dragen voor een tijdige aangifte en afdracht ervan.

13. iGarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een promotioneel kansspel of prijsvraag voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.

14. iGarden behoudt zich het recht voor om een promotioneel kansspel of prijsvraag te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

15. Op promotionele kansspelen en prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.

16. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan iGarden, afdeling marketing, Weg naar Bakel 4, 5709 JA te Helmond, iGarden zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren.