Privacy Policy

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

 

Hoe gaan wij om met informatie?

• De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken.
• Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.
• Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out.
• Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.
• De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden.
• Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
• Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden)

 

Welke gegevens?

iGarden beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.
Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal iGarden de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging

iGarden draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door iGarden zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Uw rechten ten aanzien van de registratie

Wanneer u geen iGarden-nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze klantenservice doorgeven.
U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, naam, adres e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
• deze gegevens onjuist blijken te zijn;
• de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
• de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

 

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan de iGarden klantenservice, onder vermelding van uw naam, oude en nieuwe adres en e-mail adres

 

Disclaimer

iGarden neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. 
Deze website richt zich tot Nederlandse en Belgische consumenten en is afgestemd op de Nederlandse en Belgische voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.
iGarden heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.
Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van iGarden.

Verzonden materiaal

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door iGarden of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken. Door iGarden per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. iGarden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Hypertext links

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover iGarden geen controle heeft. iGarden draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendommen

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van iGarden of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan iGarden of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen cq. uitvoeren van een overeenkomst met iGarden.